Home Dealer & Service Service อะไหล่แท้รถยนต์ฮุนได
อะไหล่แท้รถยนต์ฮุนได

รถยนต์ฮุนไดเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน มีคุณภาพ การผลิตสูงด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น อะไหล่แท้รถยนต์ฮุนได จึงผลิตตามมาตรฐานของรถยนต์ฮุนได เพื่อรองรับการซ่อมบำรุง ทดแทนอะไหล่ที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพตามอายุการใช้งานของรถยนต์ฮุนได ดังนั้นการใช้อะไหล่แท้รถยนต์ฮุนไดจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการรักษาประสิทธิภาพของรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มีการรับประกันคุณภาพเพื่อให้ผู้ใช้รถรู้สึกปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายใน ระยะยาว

ความจำเป็นที่ต้องใช้อะไหล่แท้รถยนต์ฮุนได

     เพิ่มความปลอดภัย ในการใช้รถ ยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ให้ยาวนาน เนื่องจากอะไหล่แท้รถยนต์ฮุนได ผลิตขึ้นมาตามมาตรฐานของรถยนต์ฮุนได มีการรับประกันคุณภาพและความเข้ากันได้ของอะไหล่กับรถยนต์ โดยมีกำหนด รับประกัน 1 ปีหรือ 20,000 กิโลเมตร ยกเว้นรายการ Maintenance , อะไหล่ที่สึกหลอตามสภาพการใช้งาน

     อะไหล่เทียมไม่มีการ รับประกัน เมื่อนำไปใช้งานอาจสร้างความเสียหายแก่อะไหล่อื่น เนื่องจากไม่ได้ผลิตขึ้นมาตามมาตรฐานของรถยนต์ฮุนได เป็นเหตุให้ผู้ใช้รถเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น เสียเวลาและอาจถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่ได้้