Home Dealer & Service Service H-100

ตารางแสดงราคาอะไหล่ที่เปลี่ยน พร้อมค่าบริการตามระยะทางที่มีระบุในคู่มือผู้ใช้ Hyundai H-100

รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาสะสมใน ระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. เพียง 38,011 บาท

หมายเหตุ:

- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เป็นราคาประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานใน การตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า